PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

   Số: 53/KHTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Thị trấn, ngày  05  tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và vị trí của trường TH Thị trấn

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập, số học sinh năm 2015 và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 của trường,

Căn cứ vào công văn hướng dẫn số: 255/PGDĐT-CMTH ngày 04 Tháng 05 năm 2021 về việc tuyển sinh học sinh lớp 1

Được sự phê duyệt của UBND huyện Mường Chà, trường tiểu học thị trấn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 98-100%  trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

          II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

  1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 15/8/2022

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Trẻ sinh năm 2015:  70 học sinh

- Số lớp tuyển : 3                      

          - Số học sinh : 93

          3. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1

           - Mỗi học sinh phải có các loại giấy tờ sau:

          a. 1 Bản sao, 1bản chính giấy khai sinh (Bản chính để đối chiếu).

b. Bản photocopy Sổ Hộ khẩu ( kèm theo bản chính để đối chiếu).

c. Đơn xin học (có mẫu kèm theo)

 

 

Có đủ giấy tờ trên, trường mới phát đơn để phụ huynh khai đơn và nộp lại bản sao giấy khai sinh, các giấy tờ photocopy làm hồ sơ của học sinh.

          4. Ngày tập trung đón học sinh và nhận lớp

7h00’ ngày  01/9/2021 tất cả 93 học sinh đã được phê duyệt và tuyển sinh có mặt ở trường để nhận lớp và nhận cô giáo chủ nhiệm.

 

          III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh.

          - Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường từ ngày 16 tháng 7 năm 2021./.

Nơi nhận:

  • Phòng GD-ĐT
  • UBND thị trấn
  • CB-GV- NV
  • Lưu: VT.

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 

      Nguyễn Thị Mai Anh                                          

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO